دشمن در برجام با همه چیز ما کار دارد/برجام گردشگری هم داریم