واگذاری بخش عمده فعالیت‌های سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی

معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی گفت: بیش از ۷۰ درصد از فعالیت‌های سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده است.