دوران زندان «ایهود اولمرت» هشت ماه تمدید شد

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ضمن رد اعتراض « ایهود اولمرت» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به یک حکم صادره علیه او تصمیم گرفت که اولمرت هشت ماه دیگر در زندان بماند.