اینجا شرکت‌های کوچک سوددهی بیشتری دارند

شرکت‌های کوچکی که در شرق انگلستان فعالیت می کنند به عنوان سودده‌ترین شرکت‌ها معرفی شده‌اند.