گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۸ مهر ۹۵ + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند: باران در سواحل شمالی،ماجرای فیش های نجومی،برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر،آتش سوزی درختان شیرکوه،تعادل قیمت شکر در بازار،تقابل کنگره و اوباما و…اشاره شده است.