عربستان در شرق کشور به اشرار و تروریستها کمک‌ مالی و اطلاعاتی می‌کند