پیشروی ارتش سوریه؛ بیمارستان «کندی» حلب نیز آزاد شد