۵ اشتباه بزرگی که ممکن است به قیمت میلیون‌ها دلار تمام شود

هر کارآفرین موفقی باید در مسیر پیشرفت خود، به عوامل پیروزی و شکست دیگران در مسیر کارشان توجه داشته باشد و از اشتباهات آنان اجتناب کند.