واردات کامپوزیت از آمریکا !

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۲ تن کامپوزیت وارد کشور شده است .