شاهزاده سعودی کارگری را مجبور به بوسیدن پایش کرد

محافظان دخترخالد بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی دراقدامی عجیب یک کارگر فرانسوی را در پاریس مجبور به بوسیدن پای شاهزاده سعودی کردند.