فخرالدین: بازی مقابل مهرگان حکم یک دیدار تدرکاتی را داشت