ربیعی: بیشتر مردم کشور از تسهیلات استفاده نمی‌کنند