جاش ارنست: تعجبی نداشت که سنا وتوی اوباما را ابطال کرد