ضربه افراد خودی به طرح نظام تحول سلامت/ پوشش بیمه سلامت برای مناطق حاشیه نشین شهرها

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: بعضی از افراد خودی از طرح تحول نظام سلامت ایراد گرفته و سبب ضربه زدن به این کار بزرگ هستند.