ضربه افراد خودی به طرح نظام تحول سلامت/ پوشش بیمه سلامت برای مناطق حاشیه نشین شهرها