بی‌ ام‌ و از شاسی بلند جدید X2 رونمایی کرد

بی‌ام‌و دو روز قبل از آغار نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ از خودرو مفهومی خود با عنوان بی‌ام‌و X2 رونمایی کرد.