عربستان در شرق کشور به اشرار کمک‌ مالی و اطلاعاتی می‌کند

وزیر کشور از کمک عربستان سعودی به اشرار شرق کشور خبر داد.