لندروور دیسکاوری ۲۰۱۷ رونمایی شد

در آستانه شروع نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶ لندروور از نسل جدید خودروی دیسکاوری رونمایی کرد.