اچ تی سی در سال ۲۰۱۶ به بازار آفریقا و خاورمیانه چشم دوخته است