واکنش کاربران به اندوه وزیر خارجه بحرین از مرگ «جلاد قانا»!