پلیس راهنمایی و رانندگی برای بازگشایی مدارس آماده است