سالگرد کاپیتان فقید پرسپولیس نیمه تمام ماند/ آسمان هم برای هادی نوروزی گریست

مراسم اولین سالگرد درگذشت کاپیتان فقید پرسپولیس عصر پنجشنبه زیر بارش شدید باران آغاز شد.