تصاویر/ تبدیل خلاقانه زباله‌ها به مجسمه‌‌ حیوانات

یک هنرمند پرتغالی برای گسترش پیام خود در مبارزه با تولید زباله‌های انبوه و بی‌پایان، مجسمه‌های خلاقانه ای را با استفاده از زباله‌های بازیافتی ساخته است.