برگزاری سیزدهمین نشست اسطوره شهر در حمام تاریخی دردشت