حکمتیار: بحران افغانستان با اجرای توافق نامه صلح به پایان می رسد