مبارزه با مفاسد اقتصادی مستلزم پالایش دستگاه های دولتی

نماینده مجلس دهم گفت: لازمه برخورد با مفاسد اقتصادی، پالایش همه دستگاه های دولتی است.