شیوع ۲ برابری ناباروری بین خانم ها

عوامل بسیاری مانند شرایط محیطی و افزایش سن در ایجاد ناباروری زوجین تاثیر می گذارند.