بخشى از آسیب هاى جنگ در مستندی درباره ی جانبازان در اینستاگرام پرستویی