اسپوتنیک مدعی شد: صدور کارتهای اعتباری غیر رایج در بانکهای ایرانی

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه مدعی شد کارتهای اعتباری صادر شده در بانک های ایرانی غیررایج هستند.