گابریل: در مورد جنگ سوریه و حقوق بشر با ایرانی ها گفتگو می کنم