تاثیر روان درمانی بر ترک اعتیاد

یکی از مهم‌ترین مراحل ترک اعتیاد، به کارگیری روش‌های روان درمانی برای شخص معتاد است.