بشار الجعفری: برخی کارکنان سازمان ملل از تروریست ها حمایت می کنند

نماینده سوریه در سازمان ملل گفت برخی کارمندان این سازمان ملل از تروریست ها حمایت و در مسیر آشتی سنگ اندازی می کنند.