بشار الجعفری: برخی کارکنان سازمان ملل از تروریست ها حمایت می کنند