آخرین وضعیت «پسر عمو دختر عمو» و «مردان دره گرگ» از زبان تهیه کننده