منصف باشیم، برجام راه‌ها را باز کرد/ سند محرمانه ای امضا نکردیم

رئیس سازمان انرژی اتمی، با حضور در برنامه «دست‌خط» به پرسشهای مجری برنامه درباره برجام پاسخ داد.