منصف باشیم، برجام راه‌ها را باز کرد/ سند محرمانه ای امضا نکردیم