شما هم دوست دارید با این کوسه سلفی بگیرید+ فیلم

ماهی گیران ترکیه در صیدی عجیب یک کوسه ماهی با صورتی شبیه به انسان به تور انداختند.