اعتصاب بزرگ کارکنان شرکت خودروسازی هیوندایی کره جنوبی

کارکنان شرکت خودروسازی هیوندایی در اعتراض به کاهش دستمزدها اعتصاب بزرگی را آغاز کرده اند که تا یک هفته ادامه خواهد داشت.