همکاری مشترک ایران و اروپا در فضای خارج از فشار ایالات متحده