عبور از روی خط خطر/ «سلامتی» زیر چرخ خودروهای فرسوده و قصه تلخ وعده‌ها