فقیهی که پیامبرگونه زیست …

به گزارش ایمنا، حاج آقا رحیم ارباب در روز شنبه دوازدهم جمادی الثانی سال ۱۲۹۷قمری در چرمهین، از قرای توابع لنجان علیای اصفهان دیده به جهان گشود. سعی بر آن داریم تا در این گزارش علاوه بر مرور کوتاهی به زندگی ایشان به حکایت های زیبایی که از ایشان موجود می باشد بپردازیم که سرشار […]