اصولگرایان بهتر است اندیشه‌شان را متناسب با خاستگاه جامعه تغییر دهند

دبیرکل حزب مردم گفت: اصولگرایان به جای تغییر عنوانشان بهتر است مشی و اندیشه‌شان را متناسب با خاستگاه جامعه تغییر دهند.