اصولگرایان بهتر است اندیشه‌شان را متناسب با خاستگاه جامعه تغییر دهند