ما نگران ایران هستیم/ تحریم ها در بسیاری زمینه ها پابرجاست