احتمال بروز سکته در افراد باسابقه خانوادگی، ۹ برابر دیگران است