آیا اطلاعات بیمه گزاران ایرانی در اختیار خارجی ها قرار خواهد گرفت؟

کارشناسان بیمه معتقدند استفاده از نرم افزارهایی که در شرکت های خارجی طراحی شده خطر درز اطلاعات محرمانه داخلی را به همراه دارد.