«فصل هرس» دیپلم افتخار بهترین مستند بلند را کسب کرد