نیوزویک: ترامپ در دهه ۱۹۹۰ به طور مخفیانه در پی در فعالیت تجاری در کوبا بوده است