بلایی به نام «پلاستیک»/پسماندی که خاتمه حیات را سرعت می‌بخشد

در میان پسماندهایی که انسان تولید می کند،؛پلاستیک از جدی ترین چالش های زیست محیطی محسوب می شود که پراکندگی آن در طبیعت،نتیجه ای جز خاتمه یافتن بقاء و تهدید حیات جانداران در پی نخواهد داشت.