بلایی به نام «پلاستیک»/پسماندی که خاتمه حیات را سرعت می‌بخشد